Alle kandidaten die gedetacheerd worden via NuFlex vullen eerst de Persoonlijkheidsanalyse in die behoort tot de Talenten Motivatie Analyse methode (TMA). Hiermee zorgt NuFlex dat de juiste persoon op de juiste plaats in een organisatie aan de slag kan, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van iemands talenten. Mieke ten Have, directeur van Met David bv, is TMA Professional en verzorgt onder andere voor NuFlex de TMA-testen. “Bij Met David kijken we anders naar kandidaten. Drijfveren, talenten en competenties staan bij ons centraal. Het is onze overtuiging dat je het beste kunt werken vanuit je passie en doen waar je goed in bent.”

HOE WERKT TMA?

De Talenten Motivatie Analyse is geba- seerd op de behoeft van Henry Murray en brengt in  totaal 22 zogenoem- de ‘drijfveren’ in kaart en de vertaling daarvan naar gedrag. Hoe iemand zich gedraagt, kan behoorlijk verschillen al naar gelang de situatie waarin hij zich bevindt. De kandidaat maakt de TMA persoonlijkheidsanalyse op een moment dat het hem uitkomt en doet dat gewoon thuis achter zijn computer. Mieke: “Waar het om gaat, is dat voor de kandidaat duidelijk wordt waar zijn behoeft                    liggen in relatie tot zijn werksituatie. Met de TMA halen we óók alles wat onder de ijsberg  zit bij iemand tevoorschijn.

We onderscheiden zes hoofdgroepen waar- binnen die 22 drijfveren zich bevinden:

  • emotionele balans
  • motieven
  • sociale talenten
  • beïnvloedende talenten
  • leidinggevende talenten
  • organisatorische talenten

HOE GAAT HET VERDER?

Aan de hand van 312 stellingen kiest de kandidaat telkens uit twee mogelijkheden. Hij moet niet te lang over zijn keuze na- denken, maar dit intuïtief doen. Daarom is het ook van groot belang dat de kandidaat de TMA persoonlijkheidsanalyse serieus invult. Doel is immers om déze persoon op de juiste plek te krijgen. Een plek binnen de organisatie waar zijn talenten tot uiting komen en de organisatie optimaal van profiteert.”

Nadat een kandidaat de TMA heeft afge- rond, ontvangt de TMA Professional de resultaten in de vorm van diverse rappor- tages. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt met een TMA consultant voor een terugkoppelgesprek met de kandidaat en de werkgever. “De respondent ontvangt de resultaten van de analyse kort voordat het terugkoppelgesprek plaatsvindt”, licht Mie- ke toe. “In het terugkoppelgesprek wordt de relatie gelegd tussen de uitkomsten  van de TMA persoonlijkheidsanalyse en dat waar de organisatie behoefte aan heeft.”

WAARVOOR KAN DE TMA METHODE WORDEN INGEZET?

Zoals hiervoor geschetst kan TMA worden gebruikt bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Mieke hierover: “Bij werving en selectie kan het zijn dat er  twee kandidaten zijn overgebleven en dat men daar tussen wil kiezen op basis van de TMA. Maar het kan ook prima ingezet worden bij een bestaand (onderwijs)team, bijvoorbeeld in het kader van talentontwik- keling. Dit betekent dat de leidinggevende wil weten wat de talenten van de diverse medewerkers zijn om deze zo optimaal mogelijk – voor beide partijen – te kunnen inzetten. Vaak komt een TMA-aanvraag van de leidinggevende of bijvoorbeeld de hr-functionaris. Maar het kan evengoed vanuit een team komen of zelfs van een individu.”

 

PRAKTIJKVOORBEELDEN  ONDERWIJS

Mieke heeft veel ervaring met het inzetten van TMA in het onderwijs. “Bijvoorbeeld

in het ‘kweekvijvertraject’ in het po, waar we bij aspirant-directeuren op deze manier kunnen inventariseren wie er daadwerke- lijk geschikt zou zijn om een directiefunctie te gaan vervullen. Ook in het kader van het schoolleidersregister hebben we het toegepast. Hier moeten managers immers aangeven welke ontwikkelcompetenties ze hebben. In het vo kun je denken aan het herijken van de functiemix. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan …”

TMA BINNEN NUFLEX

Inmiddels zijn zo’n beetje alle vaste mede- werkers binnen NuFlex getraind als TMA consultant. Dat betekent dat een mede- werker van NuFlex een TMA terugkop- pelgesprek kan voeren en eventueel een coachingstraject kan inzetten. “TMA is een hele mooie methodiek voor een persoon- lijkheidsanalyse, waarmee je kunt kijken of iemand zijn talenten kan laten zien in zijn werk”, besluit Mieke.